Urzędnicy miejscy w Pasłęku przeczytali ustawę po 14 latach od daty jej uchwalenia

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4436 odsłon.

Blisko 14 lat zabrało urzędnikom miejskim w Pasłęku "studiowanie" ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 115 poz. 774 z późniejszymi zmianami - tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). Konkretnie chodzi o zapisy dotyczące opłaty adiacenckiej.

Ustawa zobowiązuje właścicieli nieruchomości do uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Pole golfowe (Sand Valley Company) w Pasłęku zbyt biedne, by płacić podatki

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 12716 odsłon.

Taki wniosek padł ze słów przedstawiciela Sand Valley Company (pole golfowe) w Pasłęku na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2011r..

Nim doszło do prezentacji "osiągnięć" pasłęckiego pola golfowego złożyłem wniosek formalny, by ten punkt został przesunięty na koniec obrad, albowiem posiedzenie Rady Miejskiej nie powinno służyć "prezentacji" tej, czy innej firmy komercyjnej, a wyłącznie stanowieniu prawa i sprawom bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem struktur samorządu. Wniosek jak zwykle poddano pod głosowanie. Niestety, "światło mądrości" nie oświeciło obecnych na sesji radnych "Pasłęczan", którzy dla zasady głosowali przeciw mojemu wnioskowi. Tylko my, radni niezależni i radni z PiS głosowaliśmy, by prezentacja odbyła się po formalnym zakończeniu obrad. Do prezentacji doszło więc w trakcie obrad Rady. 

Inwestycyjne buble w pasłęckich szkołach - ciąg dalszy

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 3784 odsłon.

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu alarmującego o przeciekającym dachu w Gimnazjum nr 1  w Pasłęku oraz do moich interpelacji w przedmiotowej sprawie należy jednoznacznie stwierdzić, iż w istocie do mamy doczynienia z inwestycyjnymi bublami w niektórych szkołach stanowiących własność gminy.   

W świetle przedstawionych faktów istnieje pilna potrzeba wzmocnienia jednego dźwigara dachowego, którego wygięcie wyraźnie przekracza dopuszczalne normy. Użycie zawilgoconego drewna do konstrukcji dachu, liczne odklejenia papy od podkładu, brak wywinięcia papy na 30 cm wokół kominów i attyk oraz opasek w tych miejscach, a także wątpliwości co do faktycznego położenia trzech warstw papy, to tylko nieliczne z nieprawidłowości wykonania izolacji, które są niezgodne z Projektem Wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Historia pewnej poprawki, czyli ściema radnego Henryka Żukowskiego

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 3769 odsłon.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku 11 lutego 2011r. mogliśmy się przekonać, jak zamierza kierować pracami Komisji Rewizyjnej jej stary/nowy przewodniczący radny Henryk Żukowski. Otóż w porządku obrad znalazł się projekt uchwały zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na 2011 rok.

Projekt był krótki, albowiem poza podstawami prawnymi, w par. 1 padło sformułowanie, że zatwierdza się plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, po czym w par. 2 jest stosowny zapis o dacie wejścia w życie uchwały.